نمایش ۱ - ۱۰ از ۱۶

۰,۰ امتیاز

مصطفی بحرینی نژاد

شماره تماس:

۰۹۱۶۸۰۲۲۶۹۷

سابقه فعالیت:

۸ سال

محدوده فعالیت:

اهواز

مدیریت:

۱۱۰تومن

نوع چسب مورد استفاده:

متیلان و آیستر

مدرک فنی و حرفه‌ای؟

خیر

ضمانتنامه نصب؟

بله

نصب با دستگاه؟

خیر

وضعیت:

تایید شده

۰,۰ امتیاز

سامان مرادی کفراج

شماره تماس:

۰۹۱۲۵۸۸۷۸۱۵

سابقه فعالیت:

۱۴

محدوده فعالیت:

لرستان

مدیریت:

۱۰۰

نوع چسب مورد استفاده:

ایسدر

مدرک فنی و حرفه‌ای؟

خیر

ضمانتنامه نصب؟

بله

نصب با دستگاه؟

خیر

وضعیت:

تایید شده

۰,۰ امتیاز

مهدی ایازی

شماره تماس:

۰۹۱۴۴۴۷۷۷۱۸

سابقه فعالیت:

۱۰

محدوده فعالیت:

ارومیه

مدیریت:

فعلا ۱۲۰ تومن

نوع چسب مورد استفاده:

آیستر و مگا

مدرک فنی و حرفه‌ای؟

خیر

ضمانتنامه نصب؟

بله

نصب با دستگاه؟

خیر

وضعیت:

تایید شده

۰,۰ امتیاز

مسیح طوسی زاده

شماره تماس:

۰۹۱۳۷۵۳۳۶۱۱

سابقه فعالیت:

۱۵

محدوده فعالیت:

رهنان

مدیریت:

۸۰

نوع چسب مورد استفاده:

پوفاز

مدرک فنی و حرفه‌ای؟

خیر

ضمانتنامه نصب؟

بله

نصب با دستگاه؟

خیر

وضعیت:

تایید شده

۰,۰ امتیاز

علی باقری

شماره تماس:

۰۹۱۰۷۸۰۹۱۰۱

سابقه فعالیت:

۱۵ سال

محدوده فعالیت:

استان زنجان و شهرهای همسایه

مدیریت:

۹۰ هزار تومن

نوع چسب مورد استفاده:

پاور و دبلیواندپی

مدرک فنی و حرفه‌ای؟

خیر

ضمانتنامه نصب؟

بله

نصب با دستگاه؟

خیر

وضعیت:

تایید شده

۰,۰ امتیاز

امیر آقابابایی

شماره تماس:

۰۹۳۳۸۱۳۵۱۲۲

سابقه فعالیت:

۱۷ سال

محدوده فعالیت:

کفپوش.چمن مصنوعی

مدیریت:

۴۰۰۰۰

نوع چسب مورد استفاده:

خمیری وینیفلکس

مدرک فنی و حرفه‌ای؟

خیر

ضمانتنامه نصب؟

خیر

نصب با دستگاه؟

خیر

وضعیت:

تایید شده

۰,۰ امتیاز

مصطفی امین الرعایا

شماره تماس:

۰۹۹۲۱۷۰۰۳۷۹

سابقه فعالیت:

۱۰ سال

محدوده فعالیت:

اصفهان

مدیریت:

۱۰۰

نوع چسب مورد استفاده:

لنسکس

مدرک فنی و حرفه‌ای؟

خیر

ضمانتنامه نصب؟

بله

نصب با دستگاه؟

خیر

وضعیت:

تایید شده

۰,۰ امتیاز

مجتبی دهقانی

شماره تماس:

۰۹۲۳۳۱۴۰۳۴۱

سابقه فعالیت:

۱سال

محدوده فعالیت:

اصفهان،جرقویه

مدیریت:

۱۰۰۰۰۰

نوع چسب مورد استفاده:

Bartolin

مدرک فنی و حرفه‌ای؟

خیر

ضمانتنامه نصب؟

بله

نصب با دستگاه؟

خیر

وضعیت:

تایید شده

۰,۰ امتیاز

رسول هاشمی

شماره تماس:

۰۹۱۳۶۸۵۴۹۵۶

سابقه فعالیت:

۱۵سال

محدوده فعالیت:

حکیم نظامی سیمین

مدیریت:

۱۱۰

نوع چسب مورد استفاده:

ایستر

مدرک فنی و حرفه‌ای؟

خیر

ضمانتنامه نصب؟

بله

نصب با دستگاه؟

بله

وضعیت:

تایید شده

۰,۰ امتیاز

مجید مزروعی

شماره تماس:

۰۹۱۳۹۰۴۱۴۹۰

سابقه فعالیت:

۸سال

محدوده فعالیت:

کل اصفهان واطراف اصفهان

مدیریت:

۹۰۰۰۰تومان

نوع چسب مورد استفاده:

المانی

مدرک فنی و حرفه‌ای؟

خیر

ضمانتنامه نصب؟

بله

نصب با دستگاه؟

خیر

وضعیت:

تایید شده